Политика за защита на личните данни

Утвърдена от
Стефан Радев
кмет на Община Сливен
на 30.11.2020

Настоящата Политика е изготвена във връзка със защитата на личните Ви данни, при посещения и използване на платформата volunteer.sliven.bg, за краткост наричана по-нататък "Платформата". Политиката за защита на личните данни ("Политиката") има за цел да Ви представи информация на достъпен, разбираем и ясен език за това какви действия се извършват с данните, които предоставяте чрез Платформата, включително:

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Община Сливен
Седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1
Данни за кореспонденция: гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, п.к. 8800
Телефон: 044/611 100
Уеб сайт: https://mun.sliven.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Име: Ралена Куткарска
Данни за кореспонденция: гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, п.к. 8800
Имейл: rkutkarska@sliven.bg

GDPR

Политика за защита на личните данни

за платформата "Аз съм доброволец"

 • 1.1. Какво е "лични данни"?
  "Лични данни"- всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни").
 • 1.2. Какво представлява "обработване на лични данни"?
  "Обработване" - всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • 1.3. Какви лични данни обработваме за Вас?
  За да Ви предостави възможност за регистрация като доброволец, Платформата събира следната информация за Вас:
 • 1.4. По какъв начин обработваме лични данни за Вас?
  Чрез Платформата се обработват предоставените от Вас лични данни по следните начини:

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани единствено и само за следните цели:

 • - включването Ви в списък с Доброволци;
 • - изпращане на отговори по Ваши запитвания.

Платформата обработва личните Ви данни на няколко основания: легитимен интерес, при упражняването на официални правомощия и за изпълнението на задача от обществен интерес в областта на общественото здраве, тъй като Вие, в качеството Ви на Доброволец, се регистрирате доброволно в Платформата.

В зависимост от основанието на което обработваме личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен, но е сведен до минималното необходимото време за постигане на посочените в т. 2 цели. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани до края на обявената епидемична обстановка и след това ще бъдат заличени от техническия носител на данни в срок до 6 месеца, съгласно чл.25к от Закона за защита на личните данни.

Въведени са всички необходими технически и организационни мерки за защита на данните. Събраните лични данни се съхраняват в електронен формат, поддържат се в база данни на сървъри в охраняем обект. Сървърите са защитени с пароли и инсталиран антивирусен софтуер. Достъп до личните данни имат само служителите, при изпълнение на служебните си ангажименти.

Личните данни, предоставени от Вас чрез Платформата ще бъдат достъпвани от:

 • - специално ангажирани за тази цел служители на Община Сливен;
 • - служители на лечебни заведения за болнична помощ;
 • - директори на заведения за социални услуги на територията на общината;
 • - директори на специализирани институции предоставящи социални услуги;
 • - други, според сферата в която е възникнала необходимост от доброволци;
 • - компанията, която предоставя ИТ услуги по поддръжка, свързани с нормалното функциониране на Платформата.

Вашите лични данни е възможно да бъдат предоставени и на трети лица, по искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (Общ регламент относно защитата на данните), можете да упражните следните права:

 • - Правото на достъп до личните данни;
 • - Право да заявите коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на volunteer@sliven.bg;
 • - Право да заявите изтриване/заличаване/унищожаване на личните Ви данни или ограничаване на обработването на лични данни, в определените от Закона за защита на личните данни и Общ регламент относно защитата на данните случаи, като изпратите имейл на volunteer@sliven.bg;
 • - Правото да възразите срещу обработването на личните си данни, в случай че са налице условия за това;
 • - Правото да подадете жалба или сигнал до надзорния орган, в случай че са нарушени Вашите законни права и интереси.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни, чрез Приложение 1: Заявление за упражняване на права от субект на данни. Политиката не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни или друго относимо законодателство. Тя има за цел да Ви помогне да разберете каква информация се обработва чрез Платформата и какви права имате.

Информация за надзорния орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
Имейл адрес: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: https://www.cpdp.bg
Подаване на жалби и сигнали: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=56

За да отразим съответните промени в законодателството, е възможно да актуализираме и изменяме настоящата Политика, затова е препоръчително да проверявате своевременно актуализациите ѝ, както и, когато е необходимо, да прегледате последната версия на документа.

Най-актуалната Политика за защита на личните данни, можете да откриете на посочения адрес: https://volunteer.sliven.bg/gdpr.

Община Сливен Ви благодари!

Изборът да бъдеш доброволец е личен и дълбоко хуманен акт. Всеки, който желае да бъде в помощ на обществото, може да се регистрира в платформата „Аз съм доброволец в Сливен“